Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Kunigas Juozas Zdebskis

 

JUOZAS ZDEBSKIS

Juozas Zdebskis gimė 1929 m. gegužės 10 d. Marijampolės apskrityje, Krosnos valsčiuje, Naujienos kaime. 1941 m. baigė Krosnos pradžios mokyklą, 1948 m. – Kalvarijos gimnaziją, 1948 - 1953 m. mokėsi tarpdiecezinėje  kunigų seminarijoje. Kunigystės kelią pradėjo 1952 m. rugsėjo 21 d. 1964 m. už mokinių katekizavimą Marijampolės r. prokuratūra patraukė kun. Juozą Zdebskį baudžiamojon atsakomybėn, Marijampolės r. liaudies teismas 1964 m. lapkričio 26 d. jį nuteisė 1 m. laisvės atėmimu.  1969 m. vasario mėn. už SSSR Ministrų Tarybos pirmininkui parašytą pareiškimą dėl padėties Kauno kunigų seminarijoje, trukdymo mokytis didesniam klierikų skaičiui, kunigų trūkumo jam vieniems metams buvo atimtas kunigo registracijos pažymėjimas,  jis neteko teisės oficialiai dirbti kunigo darbą.  Nuo 1971 m. lapkričio 11 d. iki 1972 m. rugpjūčio 25 d. jis dar kartą buvo nuteistas ir įkalintas už vaikų katekizavimą, gyventojų lankymą ir kitą pastoracinį darbą.  Nuo 1973 m. vasaros kun. Juozas Zdebskis buvo  paskirtas Lazdijų rajono Šlavantų parapijos klebonu, kur dirbo 12 metų. 1986 m. paskirtas Lazdijų rajono Rudaminos parapijos klebonu, kur darbavosi iki savo tragiškos žūties.

Kunigas Juozas Zdebskis ypač rūpinosi jaunuolių religiniu ir patriotiniu ugdymu, organizavo Eucharistijos bičiulių judėjimą, rengė Vasario 16-osios bei kitų  nepriklausomos Lietuvos datų minėjimus. Jo pastangomis buvo suorganizuota pogrindinė kunigų seminarija jaunuoliams, kuriems sovietinė valdžia neleido mokytis veikiančioje oficialiai. Jis aktyviai prisidėjo prie pogrindžio leidinių „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika“, „Aušra“ , maldaknygių ir kitos religinės literatūros leidimo, platinimo, perdavimo į užsienį. Kartu su kunigais Alfonsu Svarinsku, Sigitu Tamkevičiumi, Jonu Kaunecku ir Vincentu Vėlavičiumi 1978 m. lapkričio 13 d. įkūrė viešai veikiantį Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą.

LGGRTC generalinės direktorės įsakymu 2007 m. kovo 3 d. kun. J. Zdebskiui suteiktas Laisvės kovų dalyvio teisinis statusas (po mirties). Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu 1998 m. rugpjūčio 21 d jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu.

Tragiškai žuvo 1986 m. vasario 5 d.

Palaidotas Rudaminos bažnyčios šventoriuje.

Juozui Zdebskiui Lazdijų rajono garbės piliečio  vardas suteiktas 2014-01-31 Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.5TS-996.


 Grįžti