Vyr. specialistė viešiesiems ryšiams

 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 

1. Vyr. specialistas viešiesiems ryšiams turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį viešosios informacijos rengimo srityje.

3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės informavimą, viešosios informacijos rinkimą, rengimą ir skelbimą, heraldikos ir atributikos kūrimą, tvirtinimą ir naudojimą.

4. Mokėti rengti pranešimus, įvairias publikacijas, išmanyti viešojo kalbėjimo ypatumus.

5. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

6. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, išmanyti raštvedybos reikalavimus, mokėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus, mokėti dirbti Microsoft Office, Outlook Express, Internet Explorer programomis.

7. Būti pareigingam, darbščiam, sąžiningam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, ypatingą dėmesį savo darbe skirti bendravimui su žiniasklaidos atstovais.

 

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

           

1. Vyr. specialistas viešiesiems ryšiams vykdo šias funkcijas:

2. Užtikrina, kad informacija apie savivaldybės veiklą operatyviai būtų pateikiama žiniasklaidai ir paskelbiama savivaldybės internetiniame tinklapyje;

3. Rengiair teikia informacinę medžiagą savivaldybės mero, mero pavaduotojo, administracijos direktoriaus pasisakymams, sveikinimams, pareiškimams.

4. Rengia ir teikia oficialią informaciją žiniasklaidai apie savivaldybės tarybos, jos komitetų, frakcijų, savivaldybės mero, mero pavaduotojo, mero patarėjų, savivaldybės administracijos direktoriaus, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo iniciatyvas ir jų įgyvendinimą, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, savivaldybei pavaldžių įstaigų bei kontroliuojamų įmonių darbą, priimtus sprendimus, svarstomus aktualius klausimus, renginius, teikiamas paslaugas;

5. Teikia siūlymus dėl savivaldybės ir seniūnijų herbų naudojimo, atributikos kūrimo ir naudojimo, renginių reklamos;

6. Padeda organizuoti savivaldybės renginius ir juose dalyvauja;

7. Rengia informaciją savivaldybės internetinio puslapio naujienoms, kontroliuoja, kad puslapis būtų laiku atnaujinamas;

8. Formuoja teigiamą Lazdijų rajono savivaldybės įvaizdį, visuomenės teigiamą nuomonę apie savivaldybės veiklą šalies ir tarptautiniu mastu, plėtoja ryšius su užsienio šalių partneriais;

9. Įtraukia gyventojus į savivaldybės rengiamų projektų svarstymą;

10. Rengia straipsnius, leidinius, įvairią reprezentacinę medžiagą apie savivaldybę ar atskiras jos veiklos sritis;

11. Konsultuoja savivaldybės administracijos darbuotojus dėl viešosios informacijos rengimo ir teikimo;

12. Paskaičiuoja ir kiekvienais metais iki sausio 15 dienos savivaldybės administracijos direktoriui pateikia spaudos ploto bei radijo ir televizijos eterio laiko savivaldybei poreikį;

13. Užtikrina efektyvų savivaldybės pagal sutartis įsigyto spaudos leidinių ploto bei radijo ir televizijos eterio laiko panaudojimą;

14. Vykdo savivaldybės tarybos, savivaldybės administracijos teikiamos spausdinti žiniasklaidai informacijos apskaitą, tikrina išspausdintos informacijos apimtį su žiniasklaidos pateiktomis sąskaitomis faktūromis;

15. Kontroliuoja, kad visuomenės informavimo priemonėmis būtų skelbiama neiškraipyta, oficiali, savivaldybės poziciją atsispindinti informacija. Prireikus, įstatymų nustatyta tvarka reikalauja paneigti arba patikslinti tikrovės neatitinkančią, iškreiptą informaciją;

16. Organizuoja ir dalyvauja savivaldybės viešųjų ryšių kampanijose – akcijose, spaudos konferencijose, pristatymuose;

17. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

18. Kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina žiniasklaidoje skelbtą informaciją apie savivaldybės veiklą, prireikus nukreipia ją atitinkamiems savivaldybės administracijos padaliniams;

19. Užtikrina savivaldybės gyventojų informavimą įvykus stichinėms nelaimėms, epidemijoms, atsitikus kitiems nenumatytiems kritiniams atvejams, susijusiems su savivaldybės tarybos ar savivaldybės administracijos veikla;

20. Rengia, plėtoja bei įgyvendina savivaldybės viešųjų ryšių strategiją;

21. Nustatyta tvarka rengia ir pateikia vykdymui viešųjų pirkimų, susijusių su savivaldybės veiklos viešinimu, taip pat prireikus – kitų paslaugų ir prekių, reikalingų nustatytoms funkcijoms įgyvendinti, dokumentus;

22. Analizuoja bei apibendrina visuomenės ir atskirų jos sluoksnių nuomonę apie savivaldybės veiklą;

23. Kaupia ir sistemina nuotraukas;

24. Renka informaciją savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus metinėms veiklos ataskaitoms, rengia šių ataskaitų projektus;

25. Planuoja savo veiklą bei rengia savo veiklos ataskaitas;

26. Rengia savivaldybės ir savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais, o pasirašius, kontroliuoja tinkamą jų vykdymą bei teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

27. Laiku atlieka kitus savivaldybės mero, mero pavaduotojo, savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojo pavedimus.