Vedėjo pavaduotojas - Algis Balčius

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖSTARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį žemės ūkio srityje;

3. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, savivaldybės tarybos sprendimus, savivaldybės mero potvarkius ir kitus normatyvinius teisės aktus, kurie reglamentuoja savivaldybės kompetenciją žemės ūkio klausimais;

4. Mokėti:

4.1. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika;

4.2. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus;

4.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4. dirbti kompiuterine dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

4.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

5. Gebėti:

5.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.2. rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus;

6. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei valstybės politikos žemės ūkio gamybos, kooperacijos plėtojimo ir kitose su žemės ūkio veikla susijusiose srityse įgyvendinimą;

2. Vykdo savivaldybės tarybos veiklos reglamento, savivaldybės administracijos nuostatų, savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

3. Rengia savivaldybės kaimo plėtros programą ir koordinuoja jos įgyvendinimą;

4. Koordinuoja projektų žemės ūkio gyvulininkystės klausimais Europos Sąjungos struktūriniams fondams bei kitų fondų finansinei paramai gauti rengimą per VšĮ „Darbo vietų kūrimo fondas“;

5. Teikia metodinę paramą savivaldybės žemės ūkio subjektams gamybos, kooperacijos ir panašiais klausimais;

6. Teikia metodinę pagalbą žemdirbiams ginant nenašių žemių naudotojų interesus;

7. Kontroliuoja VšĮ „Darbo vietų kūrimo fondas“ organizuojamo mėsinių galvijų veisimo ir auginimo plėtros projekto savivaldybės teritorijoje eigą;

8. Teikia savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui bei kitoms žinyboms reikalingas statistines ir kitas ataskaitas apie savivaldybės žemės ūkį;

9. Vadovaudamasis teisės aktais, reguliuoja žemės ūkio produkcijos perdirbėjų ir gamintojų santykius;

10. Pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, ligos ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;

11. Kaupia įstatyminę medžiagą ir teikia pasiūlymus žemės ūkio klausimais;

12. Padeda organizuoti žemės ūkio subjektų mokymus;

13. Rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus Skyriaus kompetencijos klausimais;

14. Teikia pasiūlymus savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui ir Skyriaus vedėjui žemės ūkio klausimais;

15. Dalyvauja savivaldybės tarybos, savivaldybės mero ir savivaldybės administracijos direktoriaus sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

16. Rengia savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

17. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus;

18. Užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatyta tvarka į archyvą;

19. Vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

20. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

21. Dalyvauja įgyvendinant savivaldybės strateginį plėtros planą, savivaldybės strateginį veiklos planą ir savivaldybės administracijos metinį veiklos planą;

22. Planuoja savo veiklą ir rengia savo veiklos ataskaitas.