Vyr. specialistė etnokultūrai - Neringa Rasiulienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti humanitarinių mokslų studijų srities filologijos krypties išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį etnokultūros srityje.

3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymu, Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, Tradicinės kultūros ir folkloro apsaugos rekomendacijomis, Lietuvos kultūros politikos nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 542, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūrosvertybių apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu, Kultūros centrų įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais etninę kultūrą.

4. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

5. Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, analizuoti ir apibendrinti informaciją, išmanyti raštvedybos reikalavimus, mokėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus, mokėti dirbti Microsoft Office, Outlook Express, Internet Explorer programomis.

6. Būti pareigingam, darbščiam, sąžiningam, kūrybiškam, gebėti bendrauti.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. Inicijuoja savivaldybės etninės kultūros globos institucijų (tarybos, komisijos) įkūrimą, perspektyvinės etninės kultūros išsaugojimo ir plėtros programos sukūrimą svarbiausiems etninės kultūros uždaviniams spręsti.

2. Kuruoja ir koordinuoja kultūros, švietimo, kitų žinybų įstaigų, seniūnijų, visuomeninių organizacijų, asmenų veiklą etninės kultūros srityje.

3. Konsultuoja, teikia metodinę, organizacinę paramą. Rūpinasi etninės kultūros tiriamosios, metodinės, pažintinės literatūros, folkloro rinkinių garso ir vaizdo publikacijų kaupimu.

4. Bendradarbiauja su Respublikos, regionų metodinėmis ir kvalifikacijos tobulinimo institucijomis. Teikia pasiūlymus dėl etninės kultūros seminarų, kvalifikacinio pasirengimo, o prireikus – juos organizuoja.

5. Rūpinasi rajono savivaldybėje esančios etninės kultūros medžiagos (pasakojamojo, dainuojamojo, instrumentinio folkloro, kalendorinių, šeimos, bendruomenės, darbo papročių, tikėjimų, tradicinių amatų, tautodailės, architektūros medžiagos, liaudies meteorologijos, astronomijos, medicinos bei kitų žinijos sričių ir pan.) fiksavimu, kaupimu, tvarkymu. Telkia tos medžiagos rinkėjus, koordinuoja jų veiklą, formuoja archyvą (sukuria tinkamą medžiagos dokumentavimo, saugojimo ir panaudojimo tvarką), laiduoja tos medžiagos prieinamumą.

6. Koordinuoja valstybinės programos „Tradicinės kultūros vertybių registras“ įgyvendinimo darbus rajono savivaldybėje, rūpinasi dokumentavimu, įtraukimu į rajono savivaldybės, respublikinius sąrašus, informacijos skleidimu, vertingiausių tradicijų tęstinumo palaikymu.

7. Palaiko ryšius su respublikiniais etninės kultūros archyvais – organizuoja naujai surinktos medžiagos kopijų pristatymą į juos, o savo krašto medžiagą (kopijas) iš respublikinių archyvų, saugyklų persikelia į rajono savivaldybės žinioje esančius fondus.

8. Rengia ir skatina kitus organizuoti tradicines kalendorines šventes ir kitus etninės kultūros renginius (festivalius, koncertus, vakarones, vakarus, parodas ir pan., taip pat mokomojo pobūdžio – seminarus, stovyklas, kursus ir kt.).

9. Teikia pagalbą jau susikūrusiems ir skatina naujų folkloro ansamblių, tautodailės, amatų, kraštotyros būrelių, pavienių liaudies muzikos atlikėjų, tautodailininkų, kitų etninės kultūros sričių puoselėtojų veiklą.

10. Rūpinasi etninės kultūros propagavimu ikimokyklinėse įstaigose, mokyklose: siekia, kad jai būtų skirta derama vieta dalykinėje ir papildomo ugdymo sistemoje. Rūpinasi, kad dirbančius etninės kultūros srityje pasiektų naujausia šios srities informacija.

11. Organizuoja savo krašto etninės kultūros medžiagos leidybą – knygas, periodinius leidinius, vaizdines ir mokymo priemones, garso ir vaizdo įrašus.

12. Koordinuoja ir organizuoja etninės kultūros projektų rengimą, naudojasi veikiančių fondų teikiamomis galimybėmis.

13. Analizuoja etninės kultūros būklę ir žino padėtį rajono savivaldybėje. Teikia siūlymus dėl etninės kultūros problemų sprendimo ir etninės kultūros finansavimo. Renka ir teikia statistinę rajono savivaldybės etninės kultūros informaciją, skleidžia dabartinę jos raišką, propaguoja ryškiausius reiškinius, kaupia nuotraukų, vaizdo įrašų archyvą.

14. Užtikrina, kad informacija apie savivaldybės veiklą operatyviai būtų pateikiama žiniasklaidai ir paskelbiama rajono savivaldybės internetiniame tinklapyje.

15. Padeda organizuoti rajono savivaldybės renginius ir juose dalyvauja.

16. Rengia informaciją rajono savivaldybės internetinio puslapio naujienoms.

17. Formuoja teigiamą Lazdijų rajono savivaldybės įvaizdį, visuomenės teigiamą nuomonę apie rajono savivaldybės veiklą šalies ir tarptautiniu mastu, plėtoja ryšius su užsienio šalių partneriais.

18. Planuoja savo veiklą bei rengia savo veiklos ataskaitas.

19. Rengia rajono savivaldybės ir rajono savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais, o pasirašius, kontroliuoja tinkamą jų vykdymą.

20. Pavaduoja vyr. specialistą viešiesiems ryšiams atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.

21. Laiku atlieka kitus rajono savivaldybės mero, mero pavaduotojo, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.