Vyr. specialistė - Auksė Stirbienė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti:

6.1.1. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą,

6.1.2. pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą,

6.1.3. ne mažesnę kaip 1 metų vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje;

6.2. būti susipažinusiam su:

6.2.1. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Savivaldybės kompetenciją švietimo klausimais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti, ir sugebėti jais vadovautis ,

6.2.2. valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis;

6.3. žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus;

6.4. mokėti:

6.4.1. vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) A 2 lygiu,

6.4.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

6.4.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

6.4.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

6.4.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer,

6.4.6. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

6.5. gebėti:

6.5.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

6.5.2. rengti Savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja įgyvendinant valstybinę švietimo politiką Savivaldybėje savo kompetencijos klausimais, nustatant ilgalaikius Savivaldybės švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti, patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;

7.2. vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

7.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

7.4. rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

7.5. rengia tikslinių švietimo programų projektus savo kompetencijos klausimais, organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą;

7.6. planuoja savo veiklą;

7.7. rengia LIBIS bibliotekų statistikos modulio metines ataskaitas;

7.8. dalyvauja rengiant Savivaldybės metinių švietimo veiklos programų projektus ir įgyvendina patvirtintas programas;

7.9. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą švietimo programoms įgyvendinti;

7.10. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

7.11. organizuoja, koordinuoja, dalyvauja rengiant ir rengia švietimo projektų paraiškas savo kompetencijos klausimais Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti;

7.12. koordinuoja ir kuruoja Šventežerio mokyklos, Stebulių mokyklos, Lazdijų meno mokyklos, Lazdijų sporto centro, Lazdijų rajono savivaldybėje veikiančių sporto klubų švietimo darbą ir švietimo pagalbą;

7.13. koordinuoja ir kuruoja visų Savivaldybės mokyklų šias švietimo veiklos sritis:

7.13.1. pagrindinį ugdymą,

7. 13.2. neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą,

7.13.3. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą,

7.13.4. mokymą namuose ir ligoninėse,

7.13.5. vaikų savarankišką mokymąsi,

7.13.6. geografijos, ekonomikos, dailės, technologijų, psichologijos, filosofijos, dorinio (etikos, tikybos) ugdymo, kūno kultūros mokomuosius dalykus,

7.13.7. kuruojamų mokomųjų dalykų olimpiadas, konkursus ir kitus renginius,

7.13.8. mokyklų bibliotekų veiklą ir aprūpinimą bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis, literatūra, mokykline dokumentacija,

7.13.9. žmogaus saugą 5–12 klasėse,

7.13.10. direktoriaus pavaduotojų ugdymui, klasių vadovų darbą, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimą,

7.13.11. vaikų socializaciją, kryptingą užimtumą, smurto, patyčių, mokinių žalingų įpročių, nusikalstamumo ir kt. prevenciją, dienos centrų veiklą,

7.13.12. vaikų ir mokinių sveikatos priežiūrą, traumatizmo prevenciją, HN laikymąsi ir darbo saugą,

7.13.13. sanitarinį-higieninį švietimą ir techninės kūrybos organizavimą,

7.13.14. profesinį informavimą, konsultavimą ir orientavimą,

7.13.15. mokinių ekskursijų ir pažintinės veiklos organizavimą,

7.13.16. kuruojamų švietimo programų, mokomųjų dalykų ir sričių metodinę veiklą, specialistų kvalifikacijos tobulinimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi,

7.13.17. darbą su gabiais vaikais;

7.14. teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją stebi ir prižiūri Savivaldybės mokyklų teikiamo švietimo būklę:

7.14.1. kaip tenkinami vaikų ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai Savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją,

7.14.2. analizuoja, vertina ir prognozuoja švietimo kaitą,

7.14.3. įformina priežiūros rezultatus,

7.14.4. teikia pasiūlymus Savivaldybės mokyklų vadovams, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Skyriaus vedėjui priimti sprendimus, lemiančius švietimo kokybę laiduojantį valdymą;

7.15. teikia mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir visuomenei informaciją apie Savivaldybėje veikiančias švietimo įstaigas, jose vykdomas programas, mokymosi formas. Užtikrina šios informacijos sklaidą Skyriaus ir Savivaldybės internetiniuose puslapiuose;

7.16. konsultuoja mokyklų vadovus, mokytojus ir mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais pagal kuruojamas sritis;

7.17. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus švietimo klausimais;

7.18. kaupia, tvarko ir saugo pagal dokumentacijos planą priskirtus Skyriaus veiklos dokumentus, ruošia juos perdavimui ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;

7.19. sudaro sąlygas geriausiems Savivaldybės sportininkams ir komandoms dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse varžybose;

7.20. surašo administracinio nusižengimo protokolus pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus;

7.21. dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės strateginį plėtros planą, Savivaldybės administracijos ir Skyriaus metinius veiklos planus;

7.22. rengia savo veiklos ataskaitas;

7.23. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų Savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

7.24. vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.