Vyr. specialistė - Auksė Stirbienė

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose ir Skyriaus nuostatuose numatytoms savivaldybės švietimo funkcijoms bei uždaviniams įgyvendinti.

III SKYRIUS
 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos funkciją – Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) švietimo įstaigų švietimo organizavimą bei mokyklų vadybinės ir pedagoginės veiklos priežiūrą.

IV SKYRIUS
 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
4.2. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.3. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) A2 lygiu;
4.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.5. mokėti apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas ir gebėti vykdyti Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas;
4.7. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
4.8. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo trečiąją kategoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus reikalavimus;
4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
5.1. koordinuoja savivaldybės mokyklų pagrindinį ugdymą, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, mokymą namuose ir ligoninėse;
5.2. koordinuoja Lazdijų r. Šventežerio mokyklos, Lazdijų r. Stebulių mokyklos, Lazdijų meno mokyklos, viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro švietimo darbą ir švietimo pagalbą;
5.3. prisideda rengiant savivaldybės švietimo srities programą ir organizuoja jos įgyvendinimą pagal savo kompetenciją;
5.4. koordinuoja savivaldybės mokyklų geografijos, ekonomikos, dailės, technologijų, psichologijos, filosofijos, dorinio (etikos, tikybos) ugdymo, kūno kultūros mokomuosius dalykus, bibliotekų veiklą ir aprūpinimą mokykline dokumentacija, žmogaus saugą 5–12 klasėse;
5.5. koordinuoja kuruojamų mokomųjų dalykų olimpiadas, konkursus ir kitus renginius, vykdomas prevencijos priemones ir prevencines programas, pozityvios tėvystės mokymus, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, klasių vadovų darbą, psichologinės, socialinės pedagoginės, specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos teikimą, vaikų ir mokinių sveikatos priežiūrą, traumatizmo prevenciją, higienos normų laikymąsi ir darbo saugą, profesinį informavimą, konsultavimą;
5.6. koordinuoja kuruojamų mokomųjų dalykų ir sričių metodinę veiklą, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, darbą su gabiais vaikais;
5.7. rengia bibliotekų statistikos modulio metines ataskaitas Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje;
5.8. rengia Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros bei prevencinės veiklos savivaldybėje rodiklių ataskaitas Švietimo valdymo informacinėje sistemoje;
5.9. organizuoja leidimų organizuoti renginius savivaldybės viešosiose vietose išdavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.10. stebi ir prižiūri savivaldybės mokyklų teikiamo švietimo būklę teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją;
5.11. konsultuoja mokyklų vadovus, mokytojus ir mokyklų bendruomenes ugdymo proceso
organizavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais pagal savo kuruojamas sritis;
5.12. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.13. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.14. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.15. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 6. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.