Vyr. specialiste - Asta Zablackienė

 


ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus  (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
 PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose ir Skyriaus nuostatuose numatytoms savivaldybės švietimo funkcijoms bei uždaviniams įgyvendinti.

III SKYRIUS
 VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos funkciją – Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) švietimo įstaigų švietimo organizavimą bei mokyklų vadybinės ir pedagoginės veiklos priežiūrą.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
4.2. žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.3. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) A2 lygiu;
4.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“ ir „Mozilla Firefox“;
4.5. mokėti apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;
4.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo trečiąją kategoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus reikalavimus;
4.7. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
4.8. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas ir gebėti vykdyti Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas;
4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“. 


 
V SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
5.1. koordinuoja savivaldybės mokyklų ikimokyklinį ugdymą, priešmokyklinį ugdymą, pradinį ugdymą, pradinių klasių žmogaus saugą, pradinių klasių neformalųjį švietimą, olimpiadas, konkursus ir kitus renginius, pailgintos darbo dienos grupių veiklą, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo metodinę veiklą, specialistų kvalifikacijos tobulinimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi, mokyklų tinklo pertvarkos planavimą ir vykdymą, mokinių maitinimą;
5.2. koordinuoja Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė”, Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis” švietimo darbą ir švietimo pagalbą;
5.3. tvarko savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų nuo gimimo iki privalomojo mokymosi pradžios apskaitą. Kaupia ir analizuoja duomenis apie ikimokyklinio ugdymo įstaigos ir mokyklos nelankančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, išsiaiškina nelankymo priežastis ir teikia pasiūlymus joms šalinti;
5.4. tvarko Centralizuotos laisvų vietų apskaitos savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse duomenų bazę;
5.5. prižiūri reorganizuojamų, likviduojamų ar pertvarkomų mokyklų mokymosi sutartyse numatytų mokyklų įsipareigojimų mokiniams vykdymą;
5.6. prisideda rengiant savivaldybės švietimo srities programą ir organizuoja jos įgyvendinimą pagal savo kompetenciją;
5.7. stebi ir prižiūri savivaldybės mokyklų teikiamo švietimo būklę teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją;
5.8. konsultuoja mokyklų vadovus, mokytojus ir mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais pagal savo veiklos sritis;
5.9. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;
5.10. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;
5.11. bendradarbiauja ir teikia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;
5.12. pildo Skyriaus darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
5.13. užtikrina Skyriaus dokumentų tvarkymą, apskaitą ir perdavimą į archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.14. pavaduoja Skyriaus vedėją jo atostogų, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų;
5.15. vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.