Vyr. specialistė - Jūrate Jasiulevičienė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti:

6.1.1. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą,

6.1.2. pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą,

6.1.3. ne mažesnę kaip 1 metų vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje;

6.2. būti susipažinusiam su:

6.2.1. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Savivaldybės kompetenciją švietimo klausimais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijoms atlikti, ir sugebėti jais vadovautis,

6.2.2. valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis;

6.3. žinoti teisės aktų bei kitų dokumentų rengimo reikalavimus;

6.4. mokėti:

6.4.1. vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų arba rusų) A 2 lygiu,

6.4.2. naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

6.4.3. valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

6.4.4. taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

6.4.5. dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Outlook, Internet Explorer,

6.4.6. dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

6.5. gebėti:

6.5.1. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

6.5.2. rengti Savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus.

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

7.1. dalyvauja įgyvendinant valstybinę švietimo politiką Savivaldybėje savo kompetencijos klausimais, nustatant ilgalaikius Savivaldybės švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti, patvirtinus, organizuoja jų įgyvendinimą;

7.2. vykdo Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Savivaldybės administracijos nuostatų, Savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

7.3. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

7.4. rengia Savivaldybės ir Savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

7.5. rengia tikslinių švietimo programų projektus savo kompetencijos klausimais, organizuoja patvirtintų programų įgyvendinimą;

7.6. planuoja savo veiklą;

7.7. dalyvauja rengiant Savivaldybės metinių švietimo veiklos programų projektus ir įgyvendina patvirtintas programas;

7.8. dalyvauja rengiant Savivaldybės biudžeto projektą švietimo programoms įgyvendinti;

7.9. dalyvauja Savivaldybės tarybos, Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje;

7.10. organizuoja, koordinuoja, dalyvauja rengiant ir rengia švietimo projektų paraiškas savo kompetencijos klausimais Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti;

7.11. koordinuoja ir kuruoja Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos, Šeštokų mokyklos, Aštriosios Kirsnos mokyklos, Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos, Kučiūnų mokyklos vykdomą švietimo darbą ir švietimo pagalbą;

7.12. koordinuoja ir kuruoja visų Savivaldybės mokyklų šias švietimo veiklos sritis:

7.12.1. jaunimo ir suaugusiųjų formalųjį švietimą,

7.12.2. lietuvių kalbos, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ir kt. kalbų), chemijos, biologijos mokomuosius dalykus,

7.12.3. kuruojamų mokomųjų dalykų olimpiadas, neformalųjį švietimą, konkursus ir kitus renginius,

7.12.4. kuruojamų mokomųjų dalykų metodinę veiklą, dalijimąsi gerąja patirtimi,

7.12.5. ekologinį ir gamtosauginį švietimą,

7.12.6. jaunųjų miško bičiulių sambūrio ir sveikos gyvensenos būrelių veiklą,

7.12.7. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimą, vykdymą ir priežiūrą,

7.12.8. mokinių organizacijų ir švietimo savivaldos institucijų veiklą,

7.12.9. tarptautinį bendradarbiavimą, vykstančių mokytis į užsienį ir grįžusių iš užsienio konsultavimą,

7.12.10. mokyklų veiklos kokybės įsivertinimą ir išorės auditą,

7.12.11. vadybos ekspertų rengimą,

7.12.12. pažymėjimų ir Brandos atestatų, švietimo įstaigų vadovų atestacijos pažymėjimų blankų užsakymą, išdavimą, apskaitą, saugojimą ir atsiskaitymą,

7.12.13. dalyvauja konkursų Savivaldybės švietimo įstaigų vadovų pareigoms eiti komisijose, rengia švietimo įstaigų vadovų pareigybių aprašymus,

7.12.14. organizuoja švietimo įstaigų vadovų vadybinės veiklos vertinimą ir atestavimą;

7.13. teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją stebi ir prižiūri Savivaldybės mokyklų teikiamo švietimo būklę:

7.13.1. kaip tenkinami vaikų ir suaugusių asmenų švietimo poreikiai Savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybių institucijoms nustatytą kompetenciją,

7.13.2. analizuoja, vertina ir prognozuoja švietimo kaitą,

7.13.3. įformina priežiūros rezultatus,

7.13.4. teikia pasiūlymus Savivaldybės mokyklų vadovams, Savivaldybės administracijos direktoriui ir Skyriaus vedėjui priimti sprendimus, lemiančius švietimo kokybę laiduojantį valdymą;

7.14. teikia mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir visuomenei informaciją apie Savivaldybėje veikiančias švietimo įstaigas, jose vykdomas programas, mokymosi formas. Užtikrina šios informacijos sklaidą Savivaldybės internetinėje svetainėje;

7.15. konsultuoja mokyklų vadovus, mokytojus ir mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais pagal kuruojamas sritis;

7.16. Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja gyventojų pasiūlymus, prašymus, paklausimus bei skundus švietimo klausimais;

7.17. atlieka Savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;

7.18. kaupia, tvarko ir saugo pagal dokumentacijos planą priskirtus Skyriaus veiklos dokumentus, ruošia juos perdavimui ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;

7.19. surašo administracinio nusižengimo protokolus pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus;

7.20. dalyvauja įgyvendinant Savivaldybės strateginį plėtros planą, Savivaldybės administracijos ir Skyriaus metinius veiklos planus;

7.21. rengia savo veiklos ataskaitas;

7.22. seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų Savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

7.23. vykdo Savivaldybės mero, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.