Vyr. specialistė - Jūrate Jasiulevičienė

 

ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.             Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

 PASKIRTIS

 

2.             Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, kituose teisės aktuose ir Skyriaus nuostatuose numatytoms savivaldybės švietimo funkcijoms bei uždaviniams įgyvendinti.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3.   Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos funkciją – Lazdijų rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) švietimo įstaigų švietimo organizavimą bei mokyklų vadybinės ir pedagoginės veiklos priežiūrą.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.   Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.    turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

4.2.  žinoti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.3.  mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) A2 lygiu;

4.4.  mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“;

4.5.  mokėti apibrėžti tikslus bei uždavinius, analitiškai įvertinti problemas, savarankiškai pasirinkti problemų sprendimo būdus, sugebėti įvertinti priimamų sprendimų poveikį bei turėti organizacinių ir veiklos planavimo gebėjimų;

4.6.    gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo trečiąją kategoriją pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintus reikalavimus;

4.7.    gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;

4.8.    gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, žinoti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo reikalavimus, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas ir gebėti vykdyti Skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas;

4.9.  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

         

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.   Skyriaus vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

5.1.   organizuoja nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo, pagrindinio ugdymo pasiekimų ir brandos egzaminų vykdymą ir priežiūrą;

5.2.   koordinuoja Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos, Lazdijų r. Šeštokų mokyklos, Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos mokyklos, Lazdijų r. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos, Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos vykdomą švietimo darbą ir švietimo pagalbą;

5.3.   koordinuoja vidurinį ugdymą, jaunimo ir suaugusiųjų formalųjį švietimą;

5.4.   koordinuoja lietuvių kalbos, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ir kt. kalbų), chemijos, biologijos mokomuosius dalykus; lietuvių kalbos, užsienio kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ir kt. kalbų), chemijos, biologijos, metodinę veiklą, olimpiadas, konkursus ir kitus renginius;

5.5.   inicijuoja ir koordinuoja mokyklų veiklos kokybės įsivertinimą ir išorės vertinimą;

5.6.   organizuoja ir vykdo pažymėjimų ir Brandos atestatų blankų užsakymą, išdavimą, apskaitą, saugojimą ir atsiskaitymą; tarptautinį bendradarbiavimą, vykstančių mokytis į užsienį ir grįžusių iš užsienio konsultavimą;

5.7.  atlieka savivaldybės Valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos veiklos kontrolę;

5.8.  rengia savivaldybės švietimo srities programą ir organizuoja jos įgyvendinimą pagal savo kompetenciją;

5.9.  stebi ir prižiūri savivaldybės mokyklų teikiamo švietimo būklę teisės aktų nustatyta tvarka pagal savo kompetenciją;

5.10.   konsultuoja mokyklų vadovus, mokytojus ir mokyklų bendruomenes ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo klausimais pagal savo veiklos sritis;

5.11.   rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių ir savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus ir kitus dokumentus pagal savo kompetenciją;

5.12.   bendradarbiauja ir tiekia informaciją bei pasiūlymus savivaldybės administracijos padaliniams, valstybinėmis institucijoms ir kitoms įstaigoms bei organizacijoms pagal savo kompetenciją;

5.13.   seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su darbuotojo veiklos sritimis, pakeitimus bei inicijuoja atitinkamų savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

5.14.   vykdo savivaldybės mero, savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai. 

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.    Skyriaus vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

                                                        ___________________________