Vedėjo pavaduotoja - Rasa Kazlauskienė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAIŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadybinio darbo patirtįšvietimo ar kultūros srityje;

3. Būti susipažinusiam su:

3.1. Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, rajono savivaldybės mero potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais rajono savivaldybės kompetenciją švietimo, kultūros ir sporto klausimais, kurių žinojimas pagal kompetenciją reikalingas Skyriaus vedėjo pavaduotojofunkcijoms atlikti ir sugebėti jais vadovautis,

3.2. Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis;

4. Mokėti:

4.1. Užsienio kalbą (rusų, anglų ar vokiečių) A2 lygiu,

4.2. Naudotis ryšių, kita telekomunikacijų bei dauginimo technika,

4.3. Valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,

4.4. Taikyti strateginio planavimo principus ir metodus,

4.5.Dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer,

4.6. Dirbti dokumentų valdymo ir apskaitos sistema;

5. Gebėti:

5.1. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

5.2. Rengti savivaldybės teisės aktų projektus ir kitus dokumentus,

6. Žinoti raštvedybos bei teisės aktų rengimo reikalavimus.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1.Dalyvauja formuojant ir įgyvendinant rajono savivaldybės kultūros politiką bibliotekų, muziejų, kultūros centrų, muzikos, dailės, etnokultūros, leidybos,kultūrinio turizmo bei gyventojų bendrosios kultūros ugdymo klausimais;

2. Analizuoja švietimo, kultūros, sporto, muzikinės bei teatrinės veiklos politikos raidos tendencijas rajonosavivaldybėje, Lietuvoje ir užsienyje;

3. Telkia kultūros darbuotojų pastangas rengiant kultūros plėtros programas, koordinuoja jų įgyvendinimą rajono savivaldybės teritorijoje;

4.Vykdo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, rajono savivaldybės administracijos nuostatų, rajono savivaldybės administracijos vidaus tvarkos taisyklių ir Skyriaus nuostatų reikalavimus;

5. Rengia rajono savivaldybės tarybos sprendimų, rajono savivaldybės mero potvarkių, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus, kitus dokumentus ir raštus savo kompetencijos klausimais ir organizuoja jų įgyvendinimą;

6. Rengia rajono savivaldybės ir rajono savivaldybės administracijos vardu sudaromų sutarčių projektus savo kompetencijos klausimais ir teikia ataskaitas apie jų vykdymą;

7. Planuoja savo veiklą bei įgyvendina Skyriaus vedėjo patvirtintą vedėjo pavaduotojo metinį veiklos planą;

8. Įstatymų nustatyta tvarka teikia pasiūlymusrajono savivaldybės merui ir rajono savivaldybės administracijos direktoriuidėl savivaldybės kultūros įstaigų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo;

9. Dalyvauja konkursų rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovų pareigoms eiti komisijose, rengia kultūros įstaigų vadovų pareigybių aprašymus;

10. Bendradarbiauja su rajono savivaldybės teritorijoje veikiančiomis kultūros įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis, teikia pasiūlymus rajono savivaldybės merui ir rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl kultūros programų rėmimo;

11. Koordinuoja rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto įstaigų viešuosius renginius;

12. Rengia, sistemina ir skelbia rajono savivaldybės internetiniame puslapyje perspektyvinius, metinius ir mėnesinius švietimo, kultūros bei sporto veiklos ir renginių planus;

13. Teikia rajono savivaldybės merui ir rajono savivaldybės administracijos direktoriui bei kitoms žinyboms reikalingas statistines ir kitas ataskaitas apie rajono savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo, kultūros ir sporto įstaigas;

14. Dalyvauja rengiant rajono savivaldybės biudžeto projektą kultūros, švietimo ir sporto programoms įgyvendinti;

15. Inicijuoja ir koordinuoja tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo projektų rengimą ir įgyvendinimą;

16. Dalyvauja rengiantir įgyvendinantvalstybines, regionines kultūrosbei kultūrinio turizmo plėtrosprogramas;

17. Organizuoja etninės kultūros plėtrą rajono savivaldybėje;

18. Rūpinasi rajono savivaldybės kultūros įstaigų darbuotojų mokymu bei jų kvalifikacijoskėlimu;

19. Rūpinasi profesionalaus meno sklaida rajono savivaldybėje, rajono savivaldybės kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje;

20. Kaupia, analizuoja ir skleidžia informaciją kultūros klausimais;

21. Nagrinėja piliečių pasiūlymus, pareiškimus bei skundus dėl kultūrinės veiklos organizavimo rajono savivaldybėje;

22. Koordinuoja ir kuruoja VšĮ Lazdijų kultūros centro, Lazdijų krašto muziejaus,Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbą;

23. Koordinuoja ir kuruoja visų rajono savivaldybės tarybai pavaldžių mokyklų šias švietimo veiklos sritis:

23.1. Muzikos mokymo dalyką, muzikos mokytojų metodinę veiklą ir dalijimąsi gerąja patirtimi,

23.2. Kraštotyrinę-turistinę veiklą,

23.3. Švietimo, įstaigų meno kolektyvų (dramos, šokių, muzikos ir kt.) veiklą, kolektyvų atstovavimą respublikinėse ir kt. šventėse;

24. Organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja rengiant kultūros projektų paraiškas Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti;

25. Teikia pasiūlymus rajono savivaldybės merui, rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir Skyriaus vedėjui švietimo, kultūros irsporto klausimais;

26. Kaupia, tvarko ir saugo pagal dokumentacijos planą priskirtus Skyriaus veiklos dokumentus, ruošia juos perdavimui ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;

27. Surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus pagal rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliojimus;

28. Vykdo rajono savivaldybės mero, rajono savivaldybės savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti rajono savivaldybėsstrateginiai tikslai;

29. Dalyvauja įgyvendinant rajono savivaldybės strateginį plėtros planą, rajono savivaldybės administracijos ir Skyriaus metinius planus;

30. Rengia savo veiklos ataskaitos;

31. Seka įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tarnautojo veiklos sritimi, pasikeitimus bei inicijuoja atitinkamų rajono savivaldybės teisės aktų pakeitimus;

32. Pavaduoja Skyriaus vedėją atostogų, komandiruočių, ligos metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų.