Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Kvietimai teikti projektinius pasiūlymus ir paraiškas

Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastuktūrą" ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį" įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų LR Žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr.3D-403, (toliau – Taisyklės) 27 punktu ir Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones priėmimo 2016 metais grafiku, patvirtintu LR Žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr.3D-933 (2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr.3D-384 redakcija), skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Alytaus regiono prioritetiniam ir rezerviniam projektų sąrašams sudaryti.

Vadovaujantis Taisyklių 41 punktu, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Alytaus apskrities skyrius vertins ar projektinis pasiūlymas atitinka nustatytus reikalavimus. Projektinio pasiūlymo dėl regiono projekto įgyvendinimo vertinimo išvados forma pridedama.

Su Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa susiję dokumentai skelbiami interneto svetainėje https://zum.lrv.lt/lt/ , o su Alytaus apskritimi susiję dokumentai skelbiami interneto svetainės www.lietuvosregionai.lt  skiltyje „Alytaus apskritis" / „Alytaus regiono plėtros taryba" / „Kvietimai".

 


„Skaitmeninių inovacijų centrai“ Nr. 1

Kvietimo pradžia: 2019 m. gruodžio 16 d.

Kvietimo pabaiga: 2020 m. balandžio 16 d. Terminas pratęsiamas iki 2020 m. balandžio 30 d.

Planuojama kvietimo finansavimo suma –  18 322 815 Eur.

Priemonės tikslas – skatinti įmones investuoti į skaitmenines inovacijas, suteikiant galimybę pramonės įmonėms gauti naujausią informaciją, ekspertinę pagalbą ir naudotis infrastruktūra ir technologijomis skaitmeninių inovacijų bandymams su įmonės produktais, procesais ar verslo modeliais atlikti, taip sudarant didesnes galimybes įmonėms vykdyti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas, didesnes galimybes naudotis technologijomis ir įranga.

Remiama veikla:
1. investicijos skaitmeninių inovacijų centro infrastruktūrai, kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose, kurti;

2. inovacijų grupės eksploatavimas;
3. inovacijų konsultacinės ir inovacijų paramos paslaugos. 


Tinkami pareiškėjai  –  inovacijų grupės koordinatorius, eksploatuojantis skaitmeninių inovacijų centrą.

Didžiausia galima finansavimo suma – 6 000 000 Eur.

Paraiškų teikimo tvarka: paraiška kartu su Aprašo 72 punkte nurodytais priedais teikiama įgyvendinančiajai institucijai per Duomenų mainų svetainę (DMS).   
Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, LVPA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.
 
Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020-04-16 24:00 val. Terminas pratęsiamas iki 2020-04-30 24:00 val. 
 
Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020-04-16 16:00 val.  Terminas pratęsiamas iki 2020-04-30 16 :00 val. 

 

Dokumentai, paraiškų teikimas: http://lvpa.lt/lt/paraiskos/skaitmeniniu-inovaciju-centrai-nr.-1-1070


 

 

 „Pramonės skaitmeninimas LT“ Nr. 2

Kvietimo pradžia: 2020 m. kovo 10 d.

Kvietimo pabaiga: 2020 m. birželio 22 d., terminas pratęsiamas iki 2020 m. liepos 7 d.

Planuojama kvietimo finansavimo suma –  15 350 882 Eur.

Priemonės tikslas – paskatinti pramonės labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose.

Remiama veikla:
1. pramonės MVĮ technologinio audito, kuris yra skirtas pramonės MVĮ gamybos procesų skaitmeninimo galimybėms ir perspektyvoms įvertinti, atlikimas ir (arba) technologinio audito nuostatų įgyvendinimo technologinė priežiūra (technologinio konsultavimo paslaugos;

2. pramonės MVĮ gamybos procesų įrangos su integruotomis skaitmeninimo technologijomis diegimas, remiantis atlikto technologinio audito rekomendacijomis.


Tinkami pareiškėjai  –  pramonės MVĮ.


Didžiausia galima finansavimo suma – labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms – 1 000 000 Eur , vidutinėms įmonėms – 2 900 000 Eur, pramonės MVĮ technologiniam auditui ir jo priežiūrai – 20 000 Eur.

 

Paraiškų teikimo tvarka: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 61 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.
 
Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Informaciją, kaip teikti paraiškas per DMS, rasite http://lvpa.lt/lt/paraiskos/pramones-skaitmeninimas-lt-nr.-2-1133

LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pateiktų paraiškų 

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020 m. birželio 22 d. 24:00 val. Terminas pratęsiamas iki 2020-07-07 24 val.

 

Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020 m. birželio 22 d. 16:00 val. Terminas pratęsiamas iki 2020-07-07 16 val.

 


 

Eco-inovacijos LT+“ Nr. 4

Kvietimo pradžia: 2020 m. kovo 23 d.

Kvietimo pabaiga: 2020 m. liepos 13 d., terminas pratęsiamas iki 2020 m. liepos 27 d.

Planuojama kvietimo finansavimo suma – 22 000 000  Eur.

Priemonės tikslas – skatinti labai mažas įmones, mažas įmones ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

 

Remiama veikla: technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas.

Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramonės simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pvz., proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, perteklinės šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas ir kita).


Tinkami pareiškėjai  –  MVĮ, atitinkančios Aprašo 17.2 papunktyje nustatytus reikalavimus. 


Didžiausia galima finansavimo suma – 1 500 000 Eur.

 

Paraiškų teikimo tvarka: pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 59 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – įgyvendinančiajai institucijai raštu Taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Informacija, kaip teikti paraiškas per DMS http://lvpa.lt/lt/paraiskos/eco-inovacijos-lt-nr.-4-1148

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos LVPA iki 2020 m. liepos  13 d. 24:00 val. Terminas pratęsiamas iki 2020-07-27 24 val.
 
Konsultuojama dėl paraiškų teikimo per DMS iki 2020 m. liepos 13 d. 16:00 val. Terminas pratęsiamas iki 2020-07-27 16 val.

LVPA neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pateiktų paraiškų. 


 

Kvietimas teikti paraiškas „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“

Planuojama finansavimo suma

1 500 000,00

Atrankos būdas

Paraiškų vertinimą organizuos viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (Programos operatorius). Vertinimas bus atliekamas trimis etapais:

 1. Tinkamumo vertinimas;
 2. Naudos ir kokybės vertinimas;
 3. Administracinės atitikties vertinimas (atliekamas tik tų projektų, kurie bus atrinkti finansuoti, atveju).

Paraiškoms, kurios atitiks tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijus, nustatytus gairėse pareiškėjams, toliau bus atliekamas naudos ir kokybės vertinimas. Šiame etape pirmumas projektams bus suteikiamas, atsižvelgiant į jų indėlį siekiant Programos tikslų.

Pirmumas bus teikiamas projektams, kurie:

 • į projekto veiklas įtrauks novatoriškus būdus, padedančius įtraukti auditoriją ir pristatyti aukštos kokybės kultūros ir kūrybinius kūrinius bei paslaugas Lietuvos regionuose, atliepti vietos poreikius, skatinti dalyvavimą ir įtrauktį, pasitelkiant vietos suinteresuotuosius subjektus ir plėtojant dialogą su vietos bendruomenėmis.
 • skatins partnerystę tarp skirtingų sektorių, įtraukiant organizacijas, nepriklausančias kultūros sektoriui, taip siekiant išspręsti kompleksines kultūros prieinamumo problemas.

Kiekvienos tinkamumo vertinimą praėjusios paraiškos naudos ir kokybės vertinimą atliks mažiausiai du nepriklausomi ekspertai. Paraiškos bus vertinamos balais, vadovaujantis naudos ir kokybės vertinimo kriterijais, kurie projektų vertinimo metu negali būti keičiami. Vertinimo kriterijai ir maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų yra nurodytas Gairių pareiškėjams 4 priede. Didžiausia projektui pagal visus projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijus galima skirti balų suma yra 100 balų. Privaloma surinkti mažiausia balų suma šio kvietimo projektams yra 50 balų.

Projekto tinkamumo vertinimo metu, CPVA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus.
Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos.

Remiamos veiklos

Pagal šį kvietimą finansavimas bus teikiamas veikloms, kurios turi būti įgyvendintos Lietuvos regionuose:

 • aukštos kokybės turinio sukūrimui ir sklaidai visose kultūros ir kūrybos srityse (naujų produktų ar paslaugų kūrimas arba esamų plėtojimas ar sklaida projekto metu);
 • kultūrinį švietimą ir auditorijos plėtrą regioniniu bei vietos lygiu skatinančioms veikloms;
 • kultūrinėms veikloms, įtraukiančioms vaikus ir jaunimą (iki 29 metų amžiaus), vietos bendruomenes ar grupes, susiduriančias su socialine atskirtimi ir diskriminacija.

Sukurtas produktas turi būti pristatytas ne mažiau kaip 3 kartus skirtinguose Lietuvos teritorijos lygiuose (skirtingose vietovėse):

 • ne mažiau nei 1 kartą vietos lygmeniu (savivaldybių rajonų/kaimiškose seniūnijose);
 • ne mažiau nei 1 kartą savivaldybės lygmeniu (savivaldybės centre pagal Lietuvos teritorijos administracinį suskirstymą, išskyrus kai savivaldybė yra ir apskrities centras);
 • ne daugiau nei 1 kartą apskrities centro lygmeniu (t. y. Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos miestuose). Netinkama produkto pristatymo vieta - Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestai.

Įgyvendindami projektus Pareiškėjai turi siekti projektu prisidėti prie šių Programos stebėsenos rodiklių įgyvendinimo:

 • programos finansuotų renginių dalyvių skaičius (privalomas);
 • vietos naudos gavėjų, dalyvaujančių projektų veiklose, dalis (privalomas);
 • asmenų, pranešančių apie geresnes galimybes dalyvauti kultūrinėje veikloje, dalis (privalomas).

Pareiškėjai turi siekti projektu prisidėti prie šių Programos produkto rodiklių įgyvendinimo:

 • Programos finansuotų veiklų skaičius (privalomas);
 • Į veiklas ir renginius regioniniu ar vietos lygiu įtrauktų vaikų ir jaunimo skaičius (privalomas);
 • Vietos suinteresuotųjų šalių, įtrauktų į renginius ir veiklas regioniniu ar vietos lygiu, skaičius (privalomas);
 • Projektų, skatinančių visuomenės sąmoningumą apie socialinę įtrauktį ir nediskriminavimą, skaičius (pasirenkamas);
 • Projektų, įgyvendinamų partnerystėje tarp skirtingų sektorių, skaičius (pasirenkamas);
 • Kultūrinės edukacijos veiklose dalyvavusių asmenų skaičius (pasirenkamas).

Pareiškėjai turi siekti projektu prisidėti prie Programos produkto „Sustiprinti kultūros veikėjų gebėjimai per dvišalį bendradarbiavimą“ stebėsenos rodiklių, jei projekte numatomos su šiais rodikliais susijusios veiklos:

 • įgyvendintų bendrų kultūrinių veiklų skaičius;
 • darbuotojų iš Valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, Valstybę donorę);
 • darbuotojų iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, Valstybę donorę).

Galimi pareiškėjai

Tinkami pareiškėjai yra viešieji ir privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės, nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje.
Pagrindinė pareiškėjo arba jo Lietuvos partnerių veikla privalo būti vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1295/2013 dėl programos „Kūrybiška Europa“.

Tinkami partneriai:

 • viešieji ir privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje. Jei pagrindinė Pareiškėjo veikla nėra vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1295/2013 dėl programos „Kūrybiška Europa“, bent vieno partnerio iš Lietuvos pagrindinė veikla privalo būti įgyvendinama šiuose sektoriuose;
 • viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš Valstybių donorių ir kurių pagrindinė veikla yra vykdoma kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1295/2013 dėl programos „Kūrybiška Europa“, ir fiziniai asmenys, kurie turi teisę gyventi Lichtenšteino Kunigaikštystėje;
 • viešieji ar privatūs subjektai, komercinės, nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros, kaip tai numatyta Reglamento 7.2.2 punkte.

Šiame kvietime ta pati institucija kaip pareiškėjas/projekto vykdytojas gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas pateiks daugiau nei vieną paraišką, vertinama bus tik pirmoji (pagal jos pateikimo datą ir laiką) pateikta paraiška, o visos kitos paraiškos bus atmetamos.
Pareiškėjas privalo turėti bent vieną partnerį iš Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos. Projekto partnerių skaičius neribojamas.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

200 000,00

Paraiškų pateikimo būdas

2020 m. liepos 27 d. 16:00 Lietuvos laiku.

Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas per DMS tiesioginiu būdu (online) turi užpildyti nustatytos formos paraišką.

Paraiškos teikiamos šiuo adresu - https://dms.cpva.lt/login

Daugiau informacijos https://www.cpva.lt/kvietimai/62/k30

 


 

Kvietimas teikti paraiškas kelionių išlaidoms kompensuoti iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ dvišalio bendradarbiavimo fondo

Planuojama finansavimo suma

50000

Atrankos būdas

Paraiškos bus vertinamos pagal jų pateikimo pirmumą (pirmiausiai bus vertinamos anksčiausiai pateiktos paraiškos). Daugiau informacijos pateikta Gairėse pareiškėjams.

Remiamos veiklos

Pagal šį kvietimą gali būti kompensuojamos kelionių tarp Lietuvos ir valstybės donorės bei  valstybės donorės ir Lietuvos išlaidos, susijusios su potencialių partnerių paieška, siekiant įgyvendinti projektus pagal Programą, prieš arba rengiant atviro kvietimo projekto paraišką.

Galimi pareiškėjai

Lietuvos Respublikoje ar vienoje iš valstybių donorių registruotas juridinis asmuo.

Fizinis asmuo, turintis teisę gyventi Lichtenšteino Kunigaikštystėje.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

2000

Paraiškų pateikimo būdas

Nuolatinis paraiškų teikimas. Kvietimo kelionių išlaidoms kompensuoti terminas pasibaigs, kai bus panaudotos visos kvietimui skirtos lėšos, bet ne vėliau kaip likus trims savaitėms iki atitinkamo atviro kvietimo teikti projektų paraiškas pagal Programą pabaigos (atviri kvietimai teikti paraiškas bus skelbiami www.cpva.lt ir www.eeagrants.lt).

Kontaktai

Oksana Ščerbickienė

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos programų skyriaus vyresnioji projektų vadovė

(8 5) 210 7479; o.scerbickiene@cpva.lt

 

Finansavimo tikslas

Padėti skatinti dvišalę partnerystę tarp institucijų ar kultūros veikėjų iš valstybių donorių (Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės) ir Lietuvos.

 

Finansavimo intensyvumas

100 procentų tinkamų finansuoti kelionės išlaidų.

Iki 80 procentų visų paraiškai skirtų lėšų gali būti išmokėta avansu.

https://www.cpva.lt/kvietimai/62/k29


 

 

„Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ Nr. 4 Nr. 09.4.3-ESFA-K-827-04

Paraiškos pateikimo terminas

2020-07-24 23:59

 

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

360 000,00 Eur

Kvietimui numatytas finansavimas

3 185 161,00 Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Finansuojamos veiklos

 • Švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos

 • Įmonių darbuotojų mokymas pameistrystės forma, skirtas kvalifikacijai arba jos daliai įgyti;
 • Įmonių darbuotojų mokymas darbo vietoje, skirtas kvalifikacijai tobulinti.

Išsamiau:https://www.esinvesticijos.lt/lt//finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/pameistryste-ir-kvalifikacijos-tobulinimas-darbo-vietoje-nr-4

Galimi pareiškėjai

Privatieji juridiniai asmenys, valstybės ir savivaldybės įmonės.

Galimi pareiškėjai

 • Verslas
 • Valstybės įmonės

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir Aprašo 66 punkte nurodyti priedai iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos turi būti pateikti Agentūrai per DMS, o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – Agentūrai raštu Projektų taisyklių III skyriaus dvyliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Europos socialinio fondo agentūrai (Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius) turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

 • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
 • pristatyta pašto kurjerio;
 • atsiųsta registruotu paštu;
 • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

 Agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.


Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (SVV subjektams, veiklą vykdantiems visose Lietuvos savivaldybėse, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose) Nr. 01.2.1-MITA-T-852-02

Priemonė

INOSTARTAS

Paraiškos pateikimo terminas

2020-09-30 23:59

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma

52 173,00 Eur

Kvietimui numatytas finansavimas

2 506 886,00 Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbus įmonės viduje.

Finansuojamos veiklos

 • Švietimas ir mokslas
 • Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiamos veiklos

Priemonės finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nurodytos finansuojamos veiklos:

Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla:

inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas), 4 punkte.

Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla:

tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo.

Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla:

inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus, nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše.

Galimi pareiškėjai

- SVV subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla). Šiame papunktyje nurodytas terminas, MVĮ atveju, skaičiuojamas nuo veiklos registravimo dienos Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos;

- SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla). Šiame papunktyje nurodytas terminas, MVĮ atveju, skaičiuojami nuo veiklos registravimo dienos Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos.

- Žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma 10.2 papunktyje nurodyta veikla).

Galimi pareiškėjai

 • Verslas

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – MITA raštu Projektų taisyklių III skyriaus 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, MITA paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos MITA iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 24:00 val.

Išsamiau: https://www.esinvesticijos.lt/lt/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-finansuoti-projektus-pagal-priemones-nr-01-2-1-mita-t-852-inostartas-finansavimo-salygu-aprasa-nr-1-svv-subjektams-veikla-vykdantiems-visose-lietuvos-savivaldybese-isskyrus-vilniaus-kauno-klaipedos-miestuose-ir-rajonuose

 


KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 11

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016-2023 m.“ (toliau – VPS)  priemones ir veiklos sritis:

VPS priemonė

„Bendradarbiavimas“,  Nr. LEADER-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“,  Nr. LEADER-19.2-16-16.4 

Remiamos veiklos:

● Novatoriškų bendradarbiavimo formų skatinimas,  įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti; 

● Bendradarbiavimas žemės ūkio produktų perdirbimui, inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus;

●  Bendradarbiavimas  inovatyvių paslaugų  ir produktų sukūrimui;

● Žemės ūkio produktų rinkodaros organizavimas, veikla, susijusi su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtra, apjungianti  teritorijos subjektus, dalyvaujančius žemės ūkio produktų gamybos ir perdirbimo srityse.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

● Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos);

●Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys ir veiklą vykdantys  fiziniai asmenys, kuriems sukakę 18 metų (įskaitant ir ūkininkus);

● Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  labai mažos ir mažos įmonės. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 039 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

50 000  Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

iki 80 proc. tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai  vietos projektą teikia NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos);

iki 70 proc.  tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims);

 ● iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė  „Socialinio ir bendruomeninio  verslo kūrimas ir plėtra‘, Nr. LEADER-19.2-SAVA-1, veiklos sritis ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, LEADER-19.2-SAVA- 1.1

Remiamos veiklos:

● Socialinių paslaugų  Dzūkijos VVG teritorijoje kūrimas ir plėtra.

●  Prekių gamybai ir paslaugų teikimui, kaip apibrėžta Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 -2020 metų programos priemones gairėse, kurios patvirtintos  Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 ,,Dėl socialinio verslo vykdymo pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 metų  programos priemonės gairių patvirtinimo“ (2019 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-680 redakcija).

Tinkami vietos projektų vykdytojai - Dzūkijos VVG teritorijoje registruoti ir  veiklą vykdantys:

● Viešosios įstaigos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

 ● Asociacijos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.

 ● Kitos NVO, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.                                                                      

 ● Labdaros ir paramos fondai, įsteigti ir veikiantys pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.  

 ● Privatūs juridiniai asmenys (maža ar labai maža įmonė).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 000 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

50 000 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairių patvirtinimo“ (2019 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-680 redakcija) (toliau – Socialinio verslo gairės), nuostatas, pobūdžio;

 iki 95 proc. tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo gairių nuostatas, pobūdžio.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ Nr. LEADER -19.2-6 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2.

 

Remiamos veiklos:

● parama fizinių asmenų ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;

● parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos),

● Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys  fiziniai asmenys vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus), 

● Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti juridiniai asmenys (labai maža ir maža įmonė).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 43 057 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

43 057 Eur.

● Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai  vietos projektą teikia Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos).

 ●  Iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).

  ● Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

VPS priemonė

 „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 

Remiamos veiklos:

 ● Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui;

● Parama sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavimui;

● Parama įvairių jaunimo iniciatyvų kūrimuisi ir motyvacijos gyventi kaime didinimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

 ● Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios nevyriausybinės (bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 76 356 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 7 000   Eur.

Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.  

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 519 452 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse, www.dzukijosvvg.lt ir www.nma.lt.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2020 m. kovo mėn.  30 d. 9.00 val. iki  2020 m. gegužės mėn. 29 d. 12.00 val. 

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai VPS vykdytojai jos buveinės adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojos buveinėje adresu: Vilniaus g. 1-427, Lazdijai  ir telefonais 8 616 23197,  8 603 19313, 8 607 93668,  860314820 darbo dienomis nuo  8.00  valandos iki 15.45  valandos.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

  {Apacioj baneriaiSlideBlock}